U mercanti e la figghia é uno dei racconti in dialetto calabrese presenti in Di Francia, Letterio Fiabe e novelle calabresi, Torino, Giovanni Chiantore (Loescher), 1935.

La storia riprende il tema classico di Cenerentola. In questo caso, la protagonista fugge l’amore del padre, che la vuole far prendere marito ad ogni costo, ‘dissimulando la propria personalitá e bellezza’, e cambiando nome.

La versione in dialetto calabrese si discosta dalle numerose versioni classiche (se ne contanto piú di 345!) per il tema dell’amore snaturato del padre, che la vuole far sposare ad ogni costo.

“Na vota nc’era na mamma e nu patri, ch’avìanu na figghia, chi si chiamava Maria Stilla. A mamma avìa nu denti d’oru e n’atru nd’avìa puru so figghia. Sta mamma catti malata e stava morendu; chiamau a so figghia e nci dissi: -— Figghia mia, eu staju pe moriri e ti vogghiu dassari nu cunsigghiu, pe lu to avveniri: ed è chistu. Se tu trovi a unu cu i denti d’oru com’ e tia, maritati; ma, se to patri ti voli maritari, va’ e nci u dici ò cumpessuri. — La mamma morìu e lu patri, chi era mercanti, doppu ncarchi tempu, chiamau la figghia e nci dissi : — Figghia mia, maritati! — Nci arrispundìu idda: — Mi maritu, quandu mi trovati a uno cu ’n denti d’oru. — Lu patri jiu spertu pe lu mundu e no lu trovau. Tornau a lu paisi e nci dissi : — Figghia, tu t’ha’ maritari ! — Appuntati, ca vaju du cumpessuri e nci u cuntu. — U cumpessuri nci dissi: — Figghia, dinci a to patri mi ti porta n’abitu cu tuttu lu celu, c’accussì no lu trova e tu non ti mariti. — Arrivata a la casa, so patii nci domandau, chi nci dissi u cumpessuri. — Mi dissi u cumpessuri, mi mi portati n’abitu cu tuttu lu celu.

Lu povar’omu girìa tuttu lu mundu e no lu trova. Pe la disperazioni, si ndi jiu di li diavuli e nci lu dèzaru; ma vòzaru prima tri gocci di lu so sangu. Nci portau l’abitù a la figghia, e idda dissi: — Dassati ca vaju a la chiesia e nci u dicu ò cumpessuri. — jiu di lu cumpessuri e nci dissi, ca so patri nci portau l’abitu, comu nci l’avia domandatu. — Figghia, — nci dissi u cumpessuri — iddu cu li diavuli parrai. Dinci mi ti ndi porta n’atri dui, unu cu tutta la terra, cu lu mari e tutti li pisci, e l’autru cu tuttu lu mundu, com’è cumpostu. — Nci u dissi, e so patri pigghiau e jiu addinòu di li diavuli, e nci cercau li du’ abiti. Nci li dèzaru; ma vòzaru se’ gocci di lu so sangu. Nci portau, dunca, l’abiti a so figghia, e idda nci dissi: — Dassàti ca vaju e nci u dicu ò cumpessuri. — Lu cumpessuri nci dissi: — Figghia, vidi ca to patri parra e’ u diavulu : dassàmulu pèrdari ! Accattati na peddi crapettu; pìgghiati li robbi chi t’assau to mamma, li tri abiti chi ti portau to patri, e vattindi sperta pe lu mundu.

E partìu, sula e scunsulata. Passau davanti a lu palazzu du re; calau la serba e nci dissi, se si volìa mentari a serba cu lu re, e chi sapìa fari. Idda, nci dissi, ca sapi fari sulu canìgghia pe gaddini. Nci domandau comu si chiama, e idda nc’issi : — Betta Pilusa. — Chi bruttu nomi — Basta; non sapendu fari atru, a mìsaru nt’ o gaddinaru.

Tri jorna prima di carnilevari, lu re la chiamau e nci dissi : — Betta Pilusa, pe stu paru di jorna chi è festa, vattindi ca jeu aspettu la me zita e non vogghiu mi ti vidi, ca nd’avimu a divertiri. — Nci dissi Betta Pilusa: — Pecchi non m’assati mi mi divertu puru ieu, cu vui, ca vògghiu mi la vidu sta vostra zita?— Lu re s’arraggiau e nci dissi mi si ndi vai, e mi toma n’atri se’ jorna.

Lu primu jomu di carnilevari, Betta si vestìu cu n’abitu magnifìcu, lu megghiu di li tri, e la sira si ndi jiu di lu re. Lu re, quandu vitti a chista cussi pompusa e bella, subitu si nd’annamurau : dassau la so zita e si misi a ballari cu idda. All’ùrtimu, lu re si caccia la catina d’oru e nci la dezi : e poi misi pe guardia tutti i carsarati, appena idda si ndi cala, mi vìdinu a undi vai e mi nci u sannu a diri. Appena scindìu, tutti li carsarati fujru tutti fora, appressu d’idda, arretu a la so carrozza. Idda, videndu tutta dda frotta, li mbestiva a dinari, amuri mi si ndi vannu. Chiddi, cu si cogghiva li dinari, cu si spaventau e tornau arretu, a cu l’annorbau: nsumma, doppu ncarchi tempu, a dassaru iri. Si indi jiru, tutti scornati, di lu re e nci cuntaru lu fattu.

Appressu sira, Betta Pilusa si menti n’atru abitu, lu chiù bellu di li dui, e s’apprisentau di lu re. Lu re, videndu a chista, dassau la so zita e si misi a ballari cu idda. Finitu d’abballari, nci dezi lu riloggiu d’oru. Idda si ndi jiu pe tornari a casa, e tutti li carsarati nci currìanu appressu appressu; ma, siccomu li mbestiva a dinari, succedìu comu a prima vota, e si ndi tomaru tutti scornati. U re nci dissi, ca domani arsirà era l’urtima sira di festa, e se non vìdinu a undi vai e mi nci u sannu a diri, ca nci facìa tagghiari a tutti la testa.

Vinni Maria Stilla, Turbina sira, cu lu terzu abitu, chiù bella chi mai, e lu re, mbeci m’abballa cu la so zita, abballau cu chista. AIl’urtimu, quandu fìnìu di ballari, si caccia di lu jìditu l’aneddu e nci u dezi. Idda si ndi jiu, comu a lu solitu, e li carsarati fujru tutti d’appressu, pe mi l’arrìvanu. Ma no la pòttaru arrivari, ca, cu li dinari chi jettava di cuntìnuu, l’annorbava e li feriva malamenti. Lu re, di lu gran dispiaciri, catti malatu, ca non avia potutu sapiri cu era idda, e nc’issi a li serbi mi nci fannu lu pani di Spagna. Si ndi jiu Betta Pilusa, appuntu dda matina, e dissi a la cambarera : — Mi dati nu mmostriceddu di pasta, ca mi fazzu nu pagnoccheddu ? — Nci ndi dèzaru ’n mostru: fici nu pagnoccheddu e nci misi dintra la catina, u riloggiu e l’aneddu; poi nchianau supra e nc’issi a li cochi, mi nci lu mpùrnanu. Quandu lu pani si cocìu, tuttu lu pani di Spagna du re nci vinni abbrusciatu, e lu soi nci vinni bellu gatu, chi dicìa: «mangiami, mangiami ». Allura li serbi nci dissaru a Betta; — Betta Pilusa, fandi stu piacireddu ; dandi lu to pagnoccheddu, mi nci u damu ò re, ca lu nostru vinni tuttu abbrusciatu. — Betta nci arrispundìu mi si lu pìgghianu, e, cussi dicendu, si ndi calau.

Si misi tutti li tri abiti, unu supra a n’autru, lu chiù bellu di supra, e si tinni pronta. Quandu vannu mi nci dùnanu lu pani ò re, chistu va pe mi lu tagghia e ti trova lu rìloggiu, la catina e l’aneddu. Tuttu prejatu, chiamali a tutti li serbi; ma li serbi, scantati, non volìanu trasiri, ca si pensavanu ca vitti ncarchi pilu nta lu pani. Poi si fìciaru coraggiu e trasiru, nu passu avanti e dui arretu. Nc’issi lu re: — Cu lu fici stu pagnoccheddu ? — Nci arrispundiru iddi; — Betta Pilusa!

Lu re ordinau subitu mi la chiàmanu, e Bette nchianau supra, chiù bella chi mai e vestuta cu tutti li tri abiti. Nci raccuntau lu fattu a Sua Maistà; nci dissi, ca lu so veru nomu era Maria Stilla, e c’avìa lu denti d’oru. Lu re nci arrispundìu, ca l’avìa puru iddu, e c’andava ncerca di na spusa, chi avia lu denti d oru : ora chi la trovava, la volìa pe la so spusa. Cumbenaru lu matrimoni e poi si spusaru, cu grandi mbitu(2). Maria Stilla accussì diventau rigina:

Iddi arrestarli filici e cuntenti, e nu’ arrestamu senza denti.

(da mio fratello ‘Pasquale)”.

Trad. a seguire

Comments to: U mercanti e la figghia

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Attach images - Only PNG, JPG, JPEG and GIF are supported.

Login

Welcome to Typer

Brief and amiable onboarding is the first thing a new user sees in the theme.
Join Typer
Registration is closed.